Stichting vrienden van het orgel van de Oude Kerk Barneveld

RSIN Nummer: 851944255

DOELSTELLING EN REALISATIE

Ontstaansgeschiedenis en doelstelling.

De Stichting Vrienden orgel Oude Kerk Barneveld is in het najaar van 2012 opgericht en voortgekomen uit een aantal initiatiefnemers met als doel het realiseren van een pedaalplan. Bedoelt voor het orgel van de Oude Kerk te Barneveld. Het pedaalwerk gaf niet de brede klankbasis die in deze kerk, aansluitend op het hoofd- rugwerk, verwacht werd. Zo ontstond een plan om het pedaal deels te vernieuwen en het mede door een andere dispositie en her-intonatie een passende aansluiting te geven bij het historisch karakter van hoofd- en rugwerk. Dat financieel mogelijk te maken werd de doelstelling van de stichting

Een stukje voorgeschiedenis; het hoofdorgel van de Oude Kerk bouwjaar 1765 heeft een aantal ingrijpende veranderingen ondergaan. Vanuit de geschiedenis is dit allemaal omschreven en te vinden in gepubliceerde werken daarover. Meer recent; in 2010 werd een nieuwe windvoorziening met spaanbalgen geplaats. Dit naar de oorspronkelijke opzet. Twee jaar later werd er groot onderhoud aan het instrument uitgevoerd en het orgel geheel geïntoneerd op de nieuw aangebrachte windvoorziening. Dit alles onder toezicht van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). Verder was er de wens om het pedaal, gesitueerd in twee torens naast het hoofdwerk, aan te passen om meer aan te laten sluiten bij het historisch karakter van het hoofd- en rugwerk van het instrument. Daarvoor is een pedaalplan opgesteld. Dit plan is tevens ingediend bij de subsidieaanvraag voor het groot onderhoud. Omdat het pedaal uit 1956 dateert, en daarmee geen monumentale status, viel dit plan buiten de subsidie regeling. De RCE is betrokken gebleven en zich hier positief over uitgesproken.

De doelstelling van de stichting, zoals hierboven beschreven, werd het financieel mogelijk maken dit pedaalplan te realiseren. Hiervoor werden fondsen/besturen en bedrijven aangeschreven om bij te dragen aan dit project. Ook het organiseren van concerten waarbij het orgel een centrale plaats innam hoorde daarbij.

Realisatie en huidige situatie

Orgelmakerij Reil uit Heerde gaf eind 2016 aan het pedaalplan binnen een bepaald tijdsbestek te kunnen realiseren. Op dat moment was het saldo van de stichting niet helemaal toereikend. Na overleg met het College van Kerkrentmeesters Hervormd Barneveld is overeen gekomen om het bedrag voor te schieten. Als stichting de taak zorg te dragen voor de aflossing verspreid over een aantal jaren. Vervolgens is het pedaalplan gerealiseerd en eind 2017 opgeleverd . Inmiddels is de stichting in 2020 geheel vrij gekomen van restschulden.

Toekomstvisie

Nu het pedaalplan is gerealiseerd gaat de stichting zich meer richten op het organiseren van concerten. Hoewel dat voorheen ook werd gedaan is dit nu meer het hoofddoel geworden. De voornaamste taak is het organiseren van orgelconcerten. Daarnaast worden activiteiten ondernomen als het organiseren van koor- c.q. instrumentale concerten waarbij het orgel een centrale plaats inneemt. Belangrijk voor de stichting is het fraaie historische orgel uit 1765 bij een breed publiek onder de aandacht te brengen door middel van concertactiviteiten. Deze concerten vinden plaats onder de naam: Stichting Concerten Oude Kerk Barneveld.

BESTUURSSAMENSTELLING

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

  • Roelof van Middendorp, voorzitter
  • Frank van Schaik, secretaris/penningmeester
  • Ton Burgering, lid
  • Peter Jan de Fijter, lid
  • Arja van de Kraats, lid

Het contactadres is fpvanschaik@hotmail.com

Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt geen beloning voor haar activiteiten

BELEID

Het beleid is het organiseren van orgelconcerten. Daarnaast worden activiteiten ondernomen als het organiseren van koor- c.q. instrumentale concerten waarbij het orgel een centrale plaats inneemt. Belangrijk voor de stichting is het fraaie historische orgel uit 1765 bij een breed publiek onder de aandacht te brengen door middel van concertactiviteiten.

GIFTEN / DONATIES

U wordt van harte uitgenodigd om onze stichting financiëel te ondersteunen, dat kan door een gift over te maken op ons bankrekening nummer.

NL11RABO0371665833 ten name van Stichting Concerten Oude Kerk Barneveld

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Jaarlijks zal op de website een overzicht worden gepubliceerd van de ontvangen en bestede gelden. Het boekjaar loopt van 1-1 tot 31-12. Uiterlijk in april volgend op het boekjaar zal deze verantwoording worden opgenomen. U kunt hier de jaarverslagen van de afgelopen jaren

jaarverslag 2013

jaarverslag 2014

jaarverslag 2015

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017

jaarverslag 2018

jaarverslag 2019

jaarverslag 2020

REGISTRTATIE

RSIN nummer: 851944255
KvK nummer: 56016131
KvK tenaamstelling: St. Vrienden Van Het Orgel Van De Oude Kerk Barneveld